Matmens sąvoka

Antrasis skirsnis

Matmens sąvoka

               Dievas – tai trijulė pradžia, visų vibracijų, Dvilypumo ir  
sąveikų savitarpio sąlygotumo šaltinis. 

Dievo Trilypumas pasireiškia tokių komponentų, kaip Būtis, Nebūtis ir viską apimanti Dievo Sąmonė, suvienijime. Tai reiškia, kad Dievo Sąmonė apima kaip išryškinto Pasaulio (Būties), taip ir neišryškinto Pasaulio (Nebūties) procesus, tai yra visi procesai, vykstantys ir viename, ir kitame Pasaulyje yra kontroliuojami Dievo, Juo valdomi. Šis įprasmintas (etaloninis) Dievo matymas visame Gyvenimo procese yra būtent tas, kas vadinasi objektyvi Būties realybė.    

Tokių prieštaringų pagal savo kilmę komponentų, kaip Būtis ir Nebūtis, buvimas priveda prie Pasaulio komponentų Dvilypumo. Visada yra kažkas su tam tikrais apibūdinimais ir yra kažkas su apibūdinimais priešingais, skirtingais: dalelė – antidalelė, elektronas – protonas, tvarka – chaosas, priežastis – pasekmė, kūrimas – sunaikinimas, judėjimas – ramumas ir t. t.

Jeigu Būtis yra materijos kaip tam tikros statybinės medžiagos pasireiškimas, Nebūtis yra Esamybės nepasireiškimas. Pagrindiniai Būties apibūdinimai yra būtinas dalelių, kūnų ir visos Esamybės materializavimas, o taip pat judėjimas, tvarka, kūrimas, harmonija. Būtis pasireiškia kaip Gyvybė gyvą (organinė) ir negyva (neorganinė).

Nebūtis, natūralu, turi prieštaringas pagal savo kilmę savybes. Jeigu Būtis susideda iš dalelių, Nebūtis – iš antidalelių. Jai yra būdingi: chaosas, sunaikinimas, disharmonija ir ramumas (kapų). Būties ir Nebūties sąveika pagimdo Gyvybę. Šio proceso Varomoji Jėga yra viską apimanti Dievo Sąmonė, Jo Mintis, pagimdyta Sąmonės.

Gyvybės Erdvė gali būti tik trimatė. Dievo trijų komponentų sąveika (Būtis, Nebūtis, Sąmonė) apima absoliučiai visus Gamtos procesus! Sąmonės sugebėjimas apimti Būties ir Nebūtis procesus nulemia Sąmonės Lygmenį (diapazoną) ir to pasaulio, kuriame žmogus gyvena ir kaip jį mato, Matmenį.

Sąmonės Lygmuo nulemia žmogaus parodytų gabumų realizavimo galimybę, Gyvenimo procesų valdymo plane.

Organinės Gyvybės kilimas ir jos egzistavimas galimi tik Matmenyje, kuris yra lygus skaičiui p „+ pi“, tai yra trimatėje erdvėje. Tai reiškia, kad erdvė, kuriame materializuojasi Esamybė ir egzistuoja organinė Gyvybė, gali būti tik trimatė. Septynių lygmenų skirtumas apibūdinamas tik Sąmonės diapazonu (Lygmeniu) ir susijusiais su ja žmonių, gyvenančių viename ar kitame Lygmenyje, mąstymo (psichiniais) procesais. Ir kiekviename Sąmonės Lygmenyje) savotiškas tiesos ir teisumo supratimas, kaip objektyvios realybės atspindys, apžvalgos kampo laipsnis. Sąmonės diapazono atskleidimas iki 2 – 5 procentų nėra nenaudingumo arba ribotumo liudijimas, tai mūsų materialiojo pasaulio standartas, mūsų startinis kapitalas!

Evoliucijos prasmė (mūsų Lygmenyje, kaip ir bet kuriame kitame) – žmogaus sugebėjimas išeiti už savo Pasaulio (komfortinės zonos, Matiškumo) standarto ribų. Jis turi susirasti savyje jėgas bei drąsumą, kad išeitų už viešosios nuomonės „įprastinių normų“ ribų, už nerašytų įstatymų ribų, kad nepabijoti tapti nepanašiu į aplinkinius žmones arba juokingu, jam beieškant tiesos, kuri atspindi objektyvią realybe. Susirasti jėgas bei drąsumą, kad išsiskirti iš šios aplinkos (nueiti nežinia kur, surasti nežinia ką).

Kadangi Evoliucija yra nenykstamas naujoviškumas, tai išbandymas ne silpnų nervų žmonėms! Ir taip kiekvienoje pakopoje, kiekviename begalinio Kelio Lygmenyje, paskui Dievo etaloną.

Skaičius p „pi“ nėra universali konstantė. Jis artimas skaičiui „3“, bet nėra lygus trims. Šio artėjimo (nukrypimo, nesutapimo) dėka ir yra kuriami Pasaulio Lygmenys.

Jeigu organinė gyvybė kila esant p „pi“ vertei, kuri apitiksliai lygi 3, Sąmonės atsiradimo Lygmuo nustatomas p „pi“ + 0,1 (esant „pi“ vertei = 3). Žemės Matmuo 3,00017 ribose pasako apie tai, kad Žmonija iki Sąmonės įsigijimo, švelniai tariant, neatraukia. Reikia atminti, kad Būties pasireiškimas neapsiriboja šiuo diapazonu. Jis yra startinis, išeities taškas Sąmonės išplėtimui, tam, įvairių organinės Gyvybės egzistavimo Visatoje Lygių sukūrimui (kiekvieną Pasaulio Lygį atitinka savo Sąmonės diapazonas ir savo normos – tiesos, kurios turi savyje nesuderinimą, kaip stimulą Sąmonės Evoliucijai). Iš čia keičiasi, auga erdvės Matmuo.

Pavyzdžiui, Dievo Pasaulyje erdvės ir Sąmonės Matmuo sudaro nuo 4 iki 4,5. Paties Dievo Sąmonės Matmuo sudaro apie 5,5 vienetų, ir jis nestovi vietoje, kadangi Evoliucija neleidžia užsisėdėti ir Jam. Auga Jo Lygmuo, auga visos Jo (ir mūsų taip pat) Visatos Matmuo, o tai reiškia, kad ir visi jos gyventojai privalo didinti savo Matmenį, kad žengtų koja į koją su Dievu! Dievo Pasaulyje yra tik viena objektyvi Tiesa, bendrinanti visus – Vienybės Dėsnis. Visa intriga tame, kad Žemėje, kaip Sąmonės ir erdvės Matmens pradiniame taške, šis Dėsnis yra nematomas, Jo neskaito ir negerbia. Pažymai. Aukštesniosios Visatos Dievo Sąmonės Lygmuo viršija 10 vienetų, Kūrėjo – Dievo Tėvo Savaofo, Sąmonės Lygmuo sudaro 100 vienetų. 

Mes taip pat stengiamės neatsilikti. Per dešimt darbo metų mes pakėlėme Sąmonės Lygmenį iki 3,98 vienetų (90%). Einantis iš paskos žmonės mus pasivija. Kaip matote, viskas mūsų rankose! Kieno nors principingas nesutikimas su Vienybės Dėsniu automatiškai įjungia jame sunaikinimo programas (nepriklausomai nuo to, kokiame Lygmenyje jis randasi!), su perspektyva atsidurti po to Nebūtyje.

Mokslas tvirtina, jog erdvė yra daugiamatė. Iš tikrųjų kiekviename Subtilaus Pasaulio Lygmenyje erdvė yra, kaip ir Žemėje, trimatė: ilgis, plotis, aukštis. Tačiau kiekvieną Lygį atitinka savo diapazonas arba Sąmonės Lygmuo, išsiplečiantis nuo Lygio iki kito Lygio. Distancija, gradacija arba žingsnis tarp Lygių turi vertę 0,2. Jeigu mūsų Lygyje Sąmonės diapazonas sudaro nuo 0,1 iki 0,3 (3,1–3,3), sekantis Lygis turės diapazoną iki 0,5 (visi apskaičiavimai daromi išeinant iš skaičiaus „pi“ = 3, kuris yra konstanta). Tuo stabilumas Visatoje išsemtas. Visi kiti Įstatymai ir Procesai yra reliatyvūs ir randasi nenutrūkstame abipusiškame judėjime. Tik tai nėra chaosas, o judėjimas, kontroliuojamas ir valdomas Dievo Sąmone, su programuojamu bei nuspėjamu rezultatu.

Skaičius „pi“ parodo erdvės, kuriame mes gyvename, Matmenį, o skaičiai po kablelio nulemia mūsų Sąmonės Lygmenį. Išsivystytos Sąmonės Lygmuo mūsų pasaulyje svyruoja nuo 3,1 iki 3,3. Sekantis protingų būtybių Lygmuo (arba, kaip jį dar vadina, „matmuo“) sudarys 3,3 – 3,5.

Viso Visata turi septynis protingų būtybių egzistavimo Lygmenis. Pats aukščiausias organinės gyvybės pasireiškimo Lygmuo (žmonėms, kurie gimė ir gyvena Žemėje) apibūdinamas skaičiaus „pi“ verte = 3,9. Tai ketvirtasis Pasaulio Lygmuo, tačiau jokių būdu ne Ketvirtasis Matmuo!

Sekantys trys Lygmenys prasideda arba apibūdinami skaičiaus „pi“ verte = 4. Sąmonės Lygmuo juose sudaro 4,0 – 4,5. Tai Tobulųjų Žmonių Pasaulis – Būties, Visatos administracija. Žmonių egzistavimo forma tame Pasaulyje mums yra nematoma – bekūnė, energetinė arba, kaip ją pavadino Ciolkovskis[20], spindulinė. Bet vienas kitam tai tokie pat žmonės kaip ir mes su jumis, kietuose materialiuose kūnuose, gyvenantys tokioje pat žemėje.

Taip pat šį Pasaulį vadina Dievo Pasauliu, arba Rojumi. Štai tai ir yra taip vadinamas Ketvirtasis Matmuo. Žmonės šiame Lygmenyje atlieka korekcijos darbą, palaikant Būties palaikymą. Ketvirtasis Matmuo nebus duotas kaip kažkoks kvantinis šuolis arba Antrasis Kristaus Atėjimas. Jis visada buvo Žemėje, ir yra apgyventas Dievo Pasaulio bendradarbiais. Kiekvienam iš mūsų yra suteikta galimybė įeiti į Jį, bet ne rikiuotėje ir ne minia, o bendraminčių grupėje savo Evoliucijos pagalba. Tokio požiūrio kietumas nulemtas principingu negalimumu atnešti iš mūsų fizinio pasaulio destruktyvius procesus (mirtį) į šį trokštamą Rojų.

Dalykas tame, kad Būtis Visatoje palaikoma Dievo Sąmone, Jo mąstymo procesais, psichine energija (arba Šventąja Dvasia). Žmonės, gyvenantys pačiame žemiausiame Lygmenyje (visi mes), egzistuoja tiktai šios energijos panaudojimo sąskaita, be talento ir be reikalo išsklaidant ją savo emocijoms, ambicijoms ir „problemoms“.

Kitas reikalas, kai žmogus mokosi ne tik racionaliai naudoti Dievo psichinę energiją, bet ir didina ją, palaikant savo asmeninį egzistavimą. Toks žmogaus sugebėjimas žymiai praplatina jo galimybes. Jis tampa savo likimo, savo Gyvenimo šeimininku. Būtent šiame yra žmogaus Evoliucija mūsų etape – sugebėjimas paversti save, iš puotautojo ir prašeivos, Kūrėju. Būtent tuo ir mokina mūsų Sistema!


[20] KonstantinasCiolkovskis (1857 – 1935) – Rusijos mokslininkas, kosmonautikos pradininkas.

Atgal... Turinys Toliau...